Podmínky

Vybíráme vratnou kauci při předání minibagru ve výši 7.000 Kč, pokud není stanoveno jinak.

Doklady:

Občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas)

Firma: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, osoba přebírající stroj za firmu občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas)

Závazná rezervace platí až po připsání částky 500 Kč na bankovní účet: 1015163077/3030 (částka bude odečtena z kauce při předání stroje) 

Při předání Vás seznámíme s obsluhou stroje a podepíšeme s vámi smlouvu s předávacím protokolem. Stroj půjčujeme s plnou nádrží a vracíte nám také s plnou nádrží pokud není domluveno jinak. Stroj vracíte řádně očištěn. Jakékoli technické problémy stroje jste povinni okamžitě hlásit. Doporučeno je mít platný strojní průkaz nebo strojní pojištění.

V případě pochybností zapůjčíme stroj pouze z osobním dozorem, v takovém případě je cena o 500 Kč na den vyšší. Můžeme také vyžadovat vlastní nemovitost. Půjčovna si vyhrazuje právo požadovanou věc nezapůjčit. 

Půjčujeme osobám starším 18 let.

Podmínky pronájmu:

1) Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný. 
2) Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
3)  Nájemce se zavazuje stroj používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
4) Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně telefonicky pronajímateli a příslušnému odd. policie a dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
5)  Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na úkor vlastních nákladů.
6)  Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob a je povinen uhradit opravu v celé výši.
7) Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
8) Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
9) Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně 50% denního nájemného .
10) Nájemce nesmí věc zcizit, půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
11) Před  zapůjčením  minibagru nájemce skládá vratnou kauci ve výší 6500,- Kč v hotovosti. (po odečtení 500,- Kč z rezervace na bankovní účet) V případě poškození nebo neúměrného opotřebení bude ihned po vrácení vyhodnoceno a  smírnou cestou dle platného ceníku výrobce minibagru za potřebné náhradní díly a nutnosti provedení servisních úkonů částka odečtena ze složené kauce. Toto se vztahuje i na poničení pásů. Pronajímatel je oprávněn zaplacenou kauci započíst do ceny pronájmu.
12) Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 7 mth. Za každou další mth účtujeme 300 Kč.
13) Stroj lze vyzvednout v den pronájmu v 8:00 hodin, nebo po domluvě den předem navečer.
14) Nájemce je povinen vrátit stroj v den pronájmu nejdéle do 19:00 hodin, pokud není domluveno jinak.
15) Nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou dle ceníku a podmínkami pronájmu.
16) Nájemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
17) Pronajímatel je povinen sdělit na požádání policejních orgánů totožnost osoby, která v době spáchání případného přestupku či trestného činu minibagr měla v nájmu.
18) Nájemce je povinen s minibagrem zacházet tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození. Například jej přetěžovat nad rámec povoleného zatížení atd.
19) Pronajímatel neručí za případné újmy na zdraví.
20) Nájemce nesmí řídit minibagr pod vlivem alkoholu, návykových nebo omamných látek.
21) Nájemce bere na vědomí zabezpečení minibagru GPS trackerem proti krádeži.
22) Při vlastním zajištění přepravy minibagru, nájemce potvrzuje, že přívěsný vozík do 750 kg je vhodný pro převoz stroje včetně nájezdové rampy s minimální nosností 600 kg.

 

Smlouva ke stažení zde