Podmínky

Vybíráme vratnou kauci při předání mini bagru ve výši 7.000 Kč, pokud není stanoveno jinak.

Doklady:

Občan: občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas)

Firma: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, osoba přebírající stroj za firmu občanský průkaz + další doklad (řidičský průkaz, pas)

Závazná rezervace platí až po připsání částky 1000 Kč na účet: 1015163077/3030

Při předání Vás seznámíme s obsluhou stroje a podepíšeme s vámi smlouvu s předávacím protokolem. Stroj půjčujeme s plnou nádrží a vracíte nám také s plnou nádrží pokud není domluveno jinak. Stroj vracíte řádně očištěn. Jakékoli technické problémy stroje jste povinni okamžitě hlásit.

V případě pochybností zapůjčíme stroj pouze z osobním dozorem, v takovém případě je cena o 500 Kč na den vyšší. Můžeme také vyžadovat vlastní nemovitost. Půjčovna si vyhrazuje právo požadovanou věc nezapůjčit.

Půjčujeme osobám starším 18 let.

Podmínky pronájmu:

1)  Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní pro území České Republiky.
2)  Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
3)   Nájemce se zavazuje stroj používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
4)  Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně telefonicky pronajímateli a příslušnému odd. policie a dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
5)   Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na úkor vlastních nákladů.
6)   Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob a je povinen uhradit opravu v celé výši.
7)   Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
8) Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
9) Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně 50% denního nájemného .
10) Nájemce nesmí věc zcizit, půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
11) Pronajímatel je oprávněn zaplacenou kauci započíst do ceny pronájmu.
12) Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 7 mth. Za každou další mth účtujeme dle ceníku.
13) Stroj lze vyzvednout v den pronájmu v 8:00 hodin, nebo po domluvě den předem navečer.
14) Nájemce je povinen vrátit stroj v den pronájmu nejdéle do 19:00 hodin, pokud není domluveno jinak.
15) Nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou dle ceníku a podmínkami pronájmu.